ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
 
 
 
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ  
 
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ VER)  
 
   ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ ಮುಂಗಡದ ನಿಯಮಗಳು  
 
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ (ಕನ್ನಡ VER)  
 
  ಸ್ಥಗಿತ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್  
 
  ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ  
 
 
 
             
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ಮುಖಪುಟ